Wycofanie produktów żywnościowych zawierających tłuszcze trans zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Komisji 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego miało nastąpić do 1 kwietnia 2021 roku.

 

W celu zrozumienia kontekstu rozporządzenia warto zajrzeć do preambuły rozporządzenia, gdzie powołano się na szereg dokumentów, między innymi na opinię naukową z 4 grudnia 2009 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Wskazano w niej, że spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych powinno być tak niskie, jak tylko możliwe. W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności i w ogólnej diecie populacji Unii. W sprawozdaniu za główną przyczynę zgonów w Unii wskazano chorobę niedokrwienna serca. Podkreślono także, że wysokie spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. W tym właśnie dokumencie wskazano na potrzebę ustanowienia limitu prawnego dla przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności.

 

Wobec powyższego w dniu 19 czerwca 2018 r. Urząd przedstawił swoje wnioski w formie pomocy naukowej i technicznej. Na podstawie przeglądu dostępnych dowodów naukowych Urząd ponownie podkreślił, że zgodnie z najnowszymi zaleceniami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych powinno być jak najniższe. Warto podkreślić, iż w dniu 15 maja 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do wyeliminowania z globalnego łańcucha dostaw żywności izomerów trans kwasów tłuszczowych produkowanych przemysłowo.

 

Dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej ustalono maksymalną zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach żywnościowych. Jak wskazuje przepis zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie może przekraczać 2 g na 100 g tłuszczu (art. 1 rozporządzenia).

 

Obowiązujący już przepis z całą pewnością przyczyni się do polepszenia standardów bezpieczeństwa żywności, jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy działającego na rynku spożywczym stanowi kolejną trudność, gdyż w praktyce wiele produktów zostanie wycofanych z obrotu. Z kolei dla samych producentów żywności zmiany wiążą się z poszukiwaniem zdrowszych odpowiedników tłuszczowych. 

 

Co więcej, podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego mają zapewnić by zaopatrywane podmioty działające na rynku spożywczym otrzymywały informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu (art. 2 rozporządzenia). Niniejszy przepis ma wedle prawodawcy unijnego ułatwić stosowanie omawianego rozporządzenia.

 

Eksperci z działu prawnego chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa rolnego i żywnościowego. Zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny