Odsetki budżetowe (inaczej podatkowe) to odsetki naliczane w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania z tytułu wszystkich podatków i innych należności budżetowych.

Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Odsetki budżetowe są akurat bezpośrednio związane ze stopą lombardową – stawka odsetek liczona jest wg wzoru: 2 * stopa lombardowa + 2 punkty procentowe.

W tym roku w związku z kończącą się pandemią i skutkami wojny w Ukrainie doświadczamy zjawiska galopującej inflacji, przez co odsetki naliczane wg przepisów będą wyższe w związku ze sposobem ich obliczania. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie odsetki mają we wzorach podstawowe stopy procentowe NBP, które w ostatnim czasie kilkakrotnie zostały już podwyższone w celu niwelowania skutków inflacji. Stopa lombardowa aktualnie wynosi 6,5%, ale od października 2021 roku co miesiąc obserwujemy jej zwiększanie przez Radę Polityki Pieniężnej.

Należy też zaznaczyć, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora (Pocztę Polską) za przesyłkę poleconą, czyli aktualnie ta kwota wynosi 8,70 zł.
Przykładowo – jeżeli mieliśmy zapłacić 1 000 zł do Urzędu Skarbowego w terminie 20 czerwca 2022 r. (stawka procentowa = 15%), ale zapłaciliśmy to dopiero po 2 dniach, to kwota odsetek wyniesie 0,82 zł, więc nie będą one podlegać wpłacie.

W związku z powyższymi informacjami należy zwrócić szczególną uwagę na płacenie zobowiązań w terminie, żeby uniknąć nieprzyjemnych i wysokich opłat za zwłokę.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu