dr Justyna Goździewicz-Biechońska

Profil na LinkedIn Profil na Linkedin

Prawnik, architekt

Doktor nauk prawnych Justyna Goździewicz-Biechońska specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie ochrony przyrody oraz prawnych aspektach planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo oraz reprezentację klientów przed organami administracyjnymi w zakresie środowiskowych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, takich jak wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji administracyjnych dotyczących środowiskowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej – pozwoleń na korzystanie ze środowiska, przeglądów ekologicznych czy sankcyjnych decyzji administracyjnych. Wspiera klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu prawa ochrony środowiska i procesu inwestycyjno-budowlanego.

 

W zakresie prawa ochrony przyrody doradza klientom w zakresie inwestowania i prowadzenia działalności na terenach chronionych, uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz w sprawach dotyczących kar za ich usunięcie bez wymaganych zezwoleń.

 

Zajmuje się prawnymi aspektami planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego. Udziela porad w zakresie interpretacji dokumentów planistycznych, takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Doradza również w sprawach dotyczących odszkodowań za szkody spowodowane ograniczeniem lub utratą możliwości korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Reprezentuje klientów w toku procedur uchwalania dokumentów planistycznych, w zakresie opracowywania wniosków i uwag, a także wydawania i zaskarżania decyzji administracyjnych.

 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Posiada tytuł doktora nauk prawnych z zakresu prawa planowania przestrzennego i prawa budowlanego. Jest także adiunktem w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska oraz wykładowcą z zakresu prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W 2011 r. zdobyła I Nagrodę w IX edycji Konkursu miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych i eksperckich, w tym Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademickiego ds. Planowania, Prawa i Praw Własności (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights, PLPR), Platformy Ekspertów Prawa Planowania Przestrzennego (Platform of Experts in Planning Law, PEPL), Europejskiego Forum Prawa Środowiskowego (The European Environmental Law Forum, EELF) oraz Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

 

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa planowania przestrzennego i prawa budowlanego, w tym monografii „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”, wydanym w 2011 r., przez Wolters Kluwer.

 

Reprezentatywne doświadczenia:

  • Klienci pracowni architektonicznej i firmy budowlano-wykonawczej – doradztwo w zakresie projektowania architektonicznego i planowania przestrzennym;
  • Przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarczych, osoby prywatne – doradztwo w kilkudziesięciu procesach planistycznych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące opracowywanie ekspertyz prawnych i analiz dokumentów planistycznych w zakresie stanu prawno-planistycznego nieruchomości oraz prawnych warunków realizacji potencjalnych inwestycji;
  • Przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarczych, osoby prywatne – wsparcie i reprezentacja w toku zapewnienia prawnej ochrony walorów przyrodniczych nieruchomości oraz doradztwo w zakresie prawnych możliwości zapobiegnięcia powstania uciążliwej inwestycji w sąsiedztwie.

Najnowsze publikacje:

  • Monografia „Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym”, wydanym w 2011 r., przez Wolters Kluwer Polska.

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.