Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy to świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (np. przedsiębiorcy czy pracownicy) lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek chorobowy przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby.

 

Aby otrzymać zasiłek chorobowy konieczne jest wysłanie wniosku do ZUS. Dokument składa się na druku Z-3b i można złożyć go osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przez portal ZUS PUE. Druk Z-3b musi zawierać kompletne dane płatnika składek, takie jak NIP, REGON, adres zamieszkania, nazwa albo imię i nazwisko. W kolejnej część wniosku należy wskazać dane osoby ubezpieczonej, na którą wystawione zostało zwolnienie lekarskie. W tej część należy wskazać PESEL ubezpieczonego, dane adresowe oraz rodzaj zasiłku i okres za jaki ubezpieczony chciałby otrzymać świadczenie. 

 

Dodatkowe informacje jakie należy zawrzeć na wniosku to informacja o tym, z jakiego powodu powstała niezdolność do pracy oraz numer rachunku bankowego przeznaczonego do wypłaty świadczenia.

 

Na druku Z-3b można ubiegać się również o zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński oraz świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które z przyczyn losowych muszą sprawować opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy wymagają opieki. Warto dodać, że w tym przypadku do wniosku Z-3b należy załączyć druk Z-15A, w którym wskazuje się dane osoby, nad którą sprawowana ma być opieka oraz okres jej trwania. Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem dziecka, wypłacany jest matce lub ojcu i obejmuje okresy, które odpowiadają:

  • urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje natomiast osobom, którym skończył się maksymalny okres, za który mogli pobierać zasiłek chorobowy (tj. 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni) i stan zdrowia nadal nie pozwala na powrót do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź też potrzeby wsparcia w zakresie uzyskania różnego rodzaju świadczeń zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem księgowości oraz kadr.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu