W przypadku umów zlecenia i o świadczenie usług wysokość wynagrodzenia musi zostać ustalona z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy wysokość umownego wynagrodzenia nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, niezależnie od treści umowy.

 

Czy wynagrodzenie ryczałtowe zleceniobiorcy zwalnia z obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej?

 

Wynagrodzenie ryczałtowe jest określone z góry, a jego zastosowanie w umowie zlecenia nie powoduje wyłączenia spod realizacji obowiązku minimalnej stawki godzinowej. Mimo że całość zlecenia jest określona jedną kwotą, musi być ona podzielona na miesięczne okresy, w których ma być również wypłacana, a wysokość stawki w przeliczeniu za jedną godzinę nie może być niższa niż ustawowe minimum.

 

Umowa powinna, więc również określać sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia/świadczenia usługi.

 

Wyłączenia z obowiązku uwzględnienia stawki minimalnej

 

Wśród umów wyłączonych ze stawki minimalnej jest m.in.:

  • umowa zlecenia, jeżeli o miejscu i czasie realizacji zlecenia decyduje zleceniobiorca, a za wykonane zlecenie otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
  • umowa dotycząca usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy;
  • umowa dotycząca usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek ( jeśli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba).

 

Kara za wypłatę niższego wynagrodzenia

Wypłacanie zleceniobiorcy lub świadczącemu usługę wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z zastosowania minimalnej stawki godzinowej jest zagrożone grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu