Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego na zezwolenie na inwestycję poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa) dodano w ramach niedawno uchwalonej ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 784) do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

 

Na wstępie wskazać należy, że każdorazowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania powinien zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 79 ust. 1 Ustawy).

 

W ramach nowelizacji ustawodawca zdecydował, że organizacja ekologiczna powołująca się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może skorzystać z prawa do złożenia skargi do sądu administracyjnego na zezwolenie na inwestycję. Chodzi o inwestycję, którą poprzedzała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 86 g ust. 5 w zw. z art. 86 g ust. 1 Ustawy).

 

Prawo do złożenia skargi stanowi ważne uprawnienie, biorąc pod uwagę, że na podstawie art. 32 Ustawy wyłączone zostało stosowanie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczącego skarg i wniosków. Na marginesie wskazać należy, że dotychczas przepisy umożliwiały tylko i wyłącznie udział zainteresowanych stron w postępowaniu dotyczącym przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki nowelizacji; poza stronami, z prawa do skargi skorzystać będzie mogła także organizacja ekologiczna, jak i strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podkreślić należy, że omawiana skarga przysługuje w zakresie, w jakim organ właściwy do wydania zezwolenia na inwestycję jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 86 g ust. 5 w zw. z art. 86 g ust. 2 Ustawy). Ustawodawca zdecydował, że w przypadku gdy organizacja ekologiczna lub strona nie brały udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję to również można korzystać z prawa do skargi (art. 86 g ust. 5 Ustawy).

 

Zgodnie z art. 86 g ust. 6 Ustawy skarga powinna zawierać wskazanie, w jakim zakresie zezwolenie na inwestycję jest niezgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nie uwzględnia jej postanowień, uzasadnienie, a w przypadku skargi wnoszonej przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informacje lub dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile został ujawniony, numer jej księgi wieczystej.

 

Skargę wnieść można w terminie 30 dni od dnia upływu terminu udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję.

 

Eksperci z działu prawnego chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa nieruchomości, jak i ochrony środowiska.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny