Szereg planowanych zmian w temacie zrównoważonej produkcji żywności przewidzianych zostało do zrealizowania w ciągu najbliższych trzech lat. Program zrównoważonej produkcji żywności jest częścią strategii „Od pola do stołu” będącego częścią strategii „Europejski Zielony Ład”.

 

Pierwsza z inicjatyw w ramach zrównoważonej produkcji żywności dotyczy zaproponowania każdemu Państwu członkowskiemu rekomendacji w odniesieniu do dziewięciu celów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dalej WPR). Na stronie unijnej znaleźć można informacje, że rekomendacje mają na celu zapewnienie: osiągnięcia dziewięciu celów szczegółowych WPR, dotyczących wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz celu przekrojowego w zakresie wiedzy i innowacji oraz mają pomóc zapewnić zgodność z ambicjami Zielonego Ładu, a dokładniej z sześcioma celami strategii „Od pola do stołu” i „Różnorodności biologicznej”. Są to określone ilościowo cele na poziomie UE w zakresie stosowania pestycydów i zagrożeń związanych z nimi, sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych, utraty składników odżywczych, obszaru upraw ekologicznych, cech krajobrazu o dużej różnorodności i dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu. Komisja zwraca się do państw członkowskich o określenie konkretnych wartości krajowych dla tych celów i dostosowanie do nich swoich planów strategicznych WPR. 

 

Do zrównoważonego używania pestycydów ma przyczynić się nowelizacja dyrektywy 2009/128/EC ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, która ma przewidywać ograniczenie zastosowania, ryzyka pestycydów oraz zmniejszyć zależność od ilości stosowanych pestycydów. Inicjatywa przewiduje wsparcie Zintegrowanego Zarządzania Pestycydami (ang. Integrated Pest Management). Odrębny projekt dotyczy rewizji zmian regulacji odnoszących się do środków ochrony roślin celem wsparcia dostępności rynkowej produktów zawierających biologicznie aktywne substancje. 

 

W ramach zrównoważonej produkcji żywności zmiany dosięgnąć mają rozporządzenia 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów w celu przezwyciężenia luk w danych oraz umożliwienia podejmowania działań opartych na dowodach. Planowana jest też ewaluacja i rewizja aktów prawnych związanych z dobrostanem zwierząt, w tym w szczególności tych poświęconych transportowi i ubojowi zwierząt. Zmiany dosięgnąć mają także rozporządzenia 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt celem zmniejszenia wpływu hodowli zwierząt na środowisko. 

 

Kolejna zmiana dotyczyć ma rozporządzenia 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej. Planowana jest transformacja działającej obecnie sieci w sieć danych dotyczących trwałości gospodarstw rolnych, w celu upowszechnienia stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Inny projekt dotyczy wyjaśnienia zakresu zasad kompetencyjnych wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do zrównoważonych działań zbiorowych. Przewidziane jest także stworzenie inicjatyw ustawodawczych, które umożliwią osiągnięcie wzmocnionej współpracy przez podstawowych producentów (ang. primary producers) oraz wesprą ich rolę w łańcuchu żywieniowym. Zarazem inicjatywa dotyczyć ma także zabiegów nieustawodawczych mających zapewnić większą przejrzystość. Ostatnim założeniem programu zrównoważonej produkcji żywności jest program „EU Carbon Farming Initiative”.

 

Eksperci z działu prawnego chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa rolnego i żywnościowego. Zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny