Podatnik, który zdecydował się rozliczać estońskim CIT jest zobowiązany dokonać tzw. korekty wstępnej (CIT-KW).

 

Korektę wstępną składa się w formie załącznika do zeznania rocznego CIT-8 składanego za ostatni rok podatkowy poprzedzający przejście na ryczałt od dochodów spółek. Jeżeli spółka rozliczała się w roku 2022 podatkiem dochodowym od osób prawnych i od 2023 chce przejść na CIT estoński to:

  1. do dnia 31 stycznia powinna złożyć zawiadomienie o tym wyborze do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  2. do dnia 31 marca powinna złożyć CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-KW.

Korekta wstępna zawiera informacje o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz o podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania CIT-u estońskiego.

Jej celem jest wyeliminowanie różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym oraz obliczenie podatku należnego z tego tytułu,  czego efektem jest brak:

  • podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,
  • podwójnego odliczenia tych samych kosztów,
  • możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

Jeżeli w wyniku przekształcenia powstanie podatek do zapłaty, konieczne jest jego uiszczenie do końca pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania  ryczałtem od dochodów spółek. Obliczany jest on od dochodu z przekształcenia, który odpowiada różnicy między rachunkową wartością majątku spółki, a jej wartością podatkową.

W przypadku, gdy podatnik będzie się rozliczał ryczałtem od dochodów minimum 4 lata podatkowe, nie będzie musiał płacić podatku CIT z tytułu przekształcenia.

 

Korekta powinna mieć zastosowanie do różnic przejściowych między wynikiem finansowym, a podatkowym podatnika. Dlatego uwzględnia się w niej:

  • przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
  • przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych,
  • koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku,
  • koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych.

Wymienione pozycje można znaleźć w nocie podatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego. Warto zaznaczyć, że obowiązek ujawnienia noty podatkowej, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, należy jednak tylko do podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach, sporządzanie noty podatkowej jest dobrowolne.

 

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu