Opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 stycznia 2023 r. rozporządzenie, które wchodzi w życie 17 stycznia, podnosi maksymalne stawki kilometrówki dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3 o ponad 70% i powyżej 900 cm3 o niecałe 38% względem obowiązujących od 2007 r. stawek, natomiast dla motocykli i motorowerów podwyżka waha się w granicach 200%.

 

Delegacja ustawowa

 

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minister właściwy ds. transportu określa warunki i sposób dokonywania zwrotu kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie, wykonujące tę delegację, od 15 lat pozostawia te same stawki, mimo że realia uległy znaczącej zmianie, co przełożyło się na to, że pracownicy w ostatnim czasie musieli dokładać do kosztów, które powinien był ponieść pracodawca.

 

Czego dotyczą zmieniane przepisy?

 

Rozporządzenie, o którym mowa, określa maksymalne stawki kosztów używania pojazdów do celów służbowych w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów z uwzględnieniem ich limitu dla danej gminy lub miasta w której pracownik jest zatrudniony. Dla samochodów osobowych stawki te są zróżnicowane ze względu na kryterium pojemności skokowej silnika i wynoszą 0,5214 zł za 1 przejechany kilometr dla pojazdów o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł dla pojazdów o większej pojemności. Po zmianach stawki te będą wynosić odpowiednio 0,89 zł i 1,15 zł. Jeśli chodzi o motocykle, stawki za ich używanie wynoszą 0,2302 zł, a po zmianie wzrosną do 0,69 zł, zaś dla motorowerów, znowelizowany przepis podniesie stawki z 0,1382 zł do 0,42 zł. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne pozostanie niezmieniony i wyniesie w gminie lub mieście o liczbie mieszkańców:

  • do 100 tys. – 300 km,
  • powyżej 100 tys. i poniżej 500 tys. – 500 km,
  • powyżej 500 tys. mieszkańców – 700 km.

Wyższe limity przewidziane są jedynie dla pracowników służby leśnej, ratowniczej i służb związanych z sytuacjami klęsk żywiołowych i ekologicznych.

 

Jak rozliczyć kilometrówkę?

 

Zwrot kosztów następuje w formie miesięcznego ryczałtu, na podstawie składanego przez pracownika oświadczenia o używaniu przez niego samochodu do celów służbowych w danym miesiącu, liczbie dni nieobecności w tym okresie, a także danych informacyjnych pojazdu, jak pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny. Ryczałt obliczany jest jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Z kwoty tej potrąca się 1/22 za każdy dzień nieobecności oraz dzień w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Rozporządzenie przewiduje, że dla rozliczeń w przypadku których oświadczenia o używaniu pojazdów przez pracownika zostały złożone, lecz nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., zastosowanie mają już nowe, wyższe stawki.

 

Proces legislacyjny

 

Projekt rozporządzenia wpłynął do sejmu w październiku 2022 r. i wynikał ze wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów oraz licznych petycji m.in. ze strony obywateli, posłów, Związków Zawodowych Listonoszy Poczty Polskiej oraz Związków Zawodowych Leśników RP. Wysokości stawek zostały przygotowane w oparciu o dane pochodzące z Instytutu Transportu Samochodowego w 2019 r. oraz zwaloryzowane zgodnie z komunikatami Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2020 – 2022.

 

W przypadku rodzących się pytań i wątpliwości, zarówno w omawianym zakresie, jak i we wszelkich kwestiach podatkowych – zachęcamy Państwa serdecznie do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy