Sprawozdania finansowe

Świadczymy usługi z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych lub skonsolidowanych) w strukturach logicznych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowany raport finansowy odpowiadał potrzebom interesariuszy oraz regulatorów rynków kapitałowego i finansowego. Pozostajemy na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się krajowymi i zagranicznymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy, że zrealizowane przez nas sprawozdanie finansowe będzie nie tylko użyteczne pod kątem formalnym, ale także pozwoli w zrozumiały sposób prześledzić wyniki spółek i organizacji.

 

Sprawozdania i raporty finansowe – zakres naszych usług:

 • wsparcie przy opracowaniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • pomoc w zakresie wdrażania standardu MSSF 15 oraz przejścia na inne standardy,
 • wprowadzenie narzędzi usprawniających zamknięcie okresu,
 • wypracowanie ujednoliconej polityki rachunkowości.

 

W ramach zamknięcia roku wykonamy następujące działania:

 • potwierdzimy salda z odbiorcami,
 • na życzenie klienta potwierdzimy salda z dostawcami,
 • dokonamy analizy sald i otwartych pozycji,
 • zbierzemy wszelkie informacje niezbędne do opracowania sprawozdania finansowego.

Sprawdzimy wszystkie dokumenty dołączone do sprawozdania finansowego (m.in. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe) oraz sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta (jeżeli takie miało miejsce).

 

Wdrożenie i konwersje sprawozdań finansowych

 • przejście na MSSF 15 i MSSF 16 oraz zarządzanie projektem ich implementacji,
 • analiza warunków umów pod względem ich spójności oraz dostosowania do aktualnych potrzeb firmy,
 • dostosowanie wzoru sprawozdania finansowego do wymogów MSSF,
 • zastosowanie narzędzi przydatnych do sporządzania sprawozdania finansowego,
 • wdrożenie modelu zintegrowanej sprawozdawczości,
 • kompilacja sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych pro forma,
 • wsparcie w konwersji do formatu XML (sprawozdania finansowe w formie elektronicznej).

 

Opracowanie raportów dla firm i organizacji pożytku publicznego

 • ujednolicenie lub opracowanie polityki rachunkowości,
 • rewizja planu kont,
 • ujednolicenie sposobu składania raportów dla celów statutowych i grupowych.

 

Szkolenia z zakresu sprawozdań finansowych

 • warsztaty szkoleniowe z zakresu sporządzania sprawozdania finansowego,
 • wsparcie w gromadzeniu danych i ocenie ich wpływu na sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdawczość finansowa – jak pomagamy?

Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów pomoże Państwu sporządzić sprawozdanie finansowe zawierające obiektywne i rzetelne informacje na temat finansów firmy. Jako eksperci w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości pozostajemy na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe, realizowane w ramach naszych usług, zostanie poddane starannej kontroli audytora, co daje gwarancję spełnienia wymogów formalnych.

 

Przygotowanie sprawozdania finansowego – dlaczego warto wybrać TLhub?

Pomagamy wszystkim podmiotom, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej. Pomożemy Państwu uniknąć sankcji związanych z niedopełnieniem tychże obowiązków. Pomożemy złożyć sprawozdanie finansowe i będziemy monitorować jego status do momentu, aż zostanie zatwierdzone. Sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić do 30 czerwca. Wyjaśnimy także wszelkie kwestie związane z celami statusowymi, w tym zwiększenie funduszu statutowego w przypadku odnotowania dodatniego wyniku finansowego.

 

Sprawozdania i raporty finansowe – pytania i odpowiedzi

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunków zysków i strat, oraz informacji dodatkowej (zasady polityki, metody wyceny i zmiany w odniesieniu do roku ubiegłego). Do dokumentacji należy dołączyć też inne dokumenty włącznie z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty oraz opcjonalnie opinię biegłego rewidenta.

 

Do kiedy wysyła się sprawozdanie finansowe?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje zazwyczaj do 30 czerwca. Wszystkie organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują wysyłki w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego (Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Organizacja pozarządowa, która ma status organizacji pożytku publicznego, wysyła sprawozdanie do 15 lipca. Sprawozdanie OPP umieszcza się bazie organizacji pożytku publicznego. Do bazy trafia zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie merytoryczne.

 

Czym jest raport finansowy?

Raporty okresowe to informacje dotyczące sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa przekazywane w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia. Wyróżnia się raporty kwartalne, półroczne oraz roczne.

 

Czy raport i sprawozdanie są tym samym?

Raport to skrócone sprawozdanie finansowe, które zawiera co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Raportem objęte są dane za określony okres wybranego roku obrotowego.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!