Doradztwo podatkowe dla JST

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują codziennie szereg decyzji i działań, których skutki odczuwają mieszkańcy danego obszaru. Tym samym każdy błąd skutkować może potencjalnie postępowaniami odwoławczymi czy też nieprzewidzianymi skutkami prawno-podatkowymi lub sankcjami. Mnogość inwestycji i prowadzonych działań generuje także obciążenia podatkowe, a te wymagają wcześniejszego oszacowania. Świadomość wszystkich zagadnień prawnych wpływających na funkcjonowanie JST umożliwia wybranie najlepszej drogi postępowania i efektywne działanie we wszystkich obszarach.

 

Doradztwo podatkowe dla samorządów – zakres naszych usług:

Świadczymy usługi doradcze z zakresu rozliczania oraz odzyskiwania podatku VAT naliczanego w związku z transakcjami bieżącymi, oraz w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji. Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności gminy, w interpretacji zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem przepisów prawa materialnego i egzekucyjnego.

 

Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego

 • audyt bieżących i planowanych wydatków oraz inwestycji podejmowanych przez JST;
 • wskazanie optymalnych dróg realizacji i rozliczania inwestycji JST;

 

Rozliczenia i zwroty podatku VAT dla JST

 • weryfikacja obciążeń podatkowych, w tym podatkiem od towarów i usług z jednoczesną analizą możliwości odzyskiwania VAT;
 • występowanie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego;
 • przygotowanie korekt deklaracji oraz wniosków celem stwierdzenia nadpłaty i odzyskania zwrotu podatku VAT;
 • doradztwo w zakresie dokumentacji podatkowej, w tym deklaracji VAT składanych przez JST i podmioty im podległe;

 

Wspieramy pozyskiwanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 • wsparcie przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z funduszy europejskich oraz ministerialnych;

 

Reprezentacja JST w postępowaniach sądowych i skarbowych

 • wsparcie w zakresie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosowania przepisów prawa materialnego i egzekucyjnego;
 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji prowadzonych przez samorządowe kolegium odwoławcze;
 • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów im podległych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • wsparcie podczas kontroli prowadzonej w JST i podmiotach zależnych od jednostek samorządu terytorialnego;
 • przygotowanie opinii i interpretacji prawno-podatkowych;

 

Szkolenia podatkowe dla pracowników samorządów

 • szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.

 

Jak wspieramy jednostki samorządu terytorialnego?

Doradcy podatkowi z naszej firmy przeprowadzają audyt bieżących i planowanych wydatków oraz inwestycji podejmowanych przez JST celem weryfikacji możliwości odzyskania VAT naliczonego przy dokonywanych zakupach. Wskazują optymalne drogi realizacji i rozliczania inwestycji, a także pomagają w przygotowaniu deklaracji, ich korekty oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT. W razie konieczności występują z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Świadczą także doradztwo w zakresie dokumentacji podatkowej, w tym deklaracji VAT składanych przez JST i podmioty im podległe.

Nasi radcowie prawni wraz z doradcami podatkowymi wspierają także jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosowania przepisów prawa materialnego czy egzekucyjnego. Reprezentują JST i pomioty im podległe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także podczas kontroli.

TLhub przygotowuje opinie i interpretacje prawno-podatkowe. Prowadzimy szkolenia dla JST i podmiotów kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.

 

Doradztwo podatkowe dla JST – dlaczego warto postawić na naszą kancelarię?

Mamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla JST. Wspieraliśmy miasta i gminy podczas inwestycji, a także doradzaliśmy podmiotom przez nie kontrolowanym. Pomagamy w bieżącej działalności, przygotowując interpretacje przepisów oraz prowadząc szkolenia.

Zajmujemy się także kompleksową obsługą rozliczenia podatku VAT. Weryfikujemy możliwości odzyskania podatku od towarów i usług przez JST, a także dbamy o poprawność deklaracji. Pomagamy też tym JST, które decydują się na pozyskanie środków z funduszy europejskich lub poszczególnych ministerstw i wskazujemy wszystkie niezbędne działania w celu ich rozliczenia.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Samorząd terytorialny – pytania i odpowiedzi

 

Jednostka samorządu terytorialnego – co to jest?

Samorząd terytorialny to forma administracji publicznej wykonująca zadania własne, czyli zadania publiczne, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Jej jednostkami są gminy, powiaty i samorządy województw.

 

Jakie są organy samorządu terytorialnego w Polsce?

Organy stanowiące i kontrolne to rady gminy, miasta, powiatu oraz sejmik województwa. W miastach na prawach powiatu organami powiatów są rada miasta i prezydent miasta.

 

Jakie są podatki samorządowe?

Podatkami, które wpływają wyłącznie do budżetów samorządów terytorialnych, są: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych (w formie karty podatkowej), od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

 

Co obejmuje doradztwo podatkowe dla JST?

Przeglądy aktualnych i przeszłych wydatków bieżących i inwestycyjnych, sporządzanie wniosków do MF, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądowymi, sporządzanie korekt deklaracji i wniosków, porady dotyczące przygotowania deklaracji VAT, konsultacje podatkowe itp.

 

Czym są dochody JST?

Dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu publicznego.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!