Ceny transferowe

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotem powiązanym, są przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zakwestionowanie ich poziomu przez organ podatkowy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami, w tym z doszacowaniem dodatkowego dochodu, który może podlegać opodatkowaniu sankcyjną stawką podatkową 50%. Jednym z najlepszych sposobów na eliminację lub znaczne zminimalizowanie powyższego ryzyka jest sporządzenie dokumentacji podatkowej, zwanej także dokumentacją cen transferowych.

 

Czym są ceny transferowe?

Naturalnym efektem rozwoju przedsiębiorstwa jest rozrastanie się jego struktury organizacyjnej. Zakładane lub przejmowane są nowe podmioty, których zadaniem jest ekspansja na nowych rynkach, w nowych sektorach. Mogą one także pełnić funkcję wewnątrzgrupowego centrum usług lub stać się jednostkami badawczo-rozwojowymi. Im większa organizacja, tym sieć wzajemnie powiązanych podmiotów jest gęstsza i bardziej rozległa. Współpraca i transakcje dokonywane między nimi wiążą się nieuchronnie z zagadnieniem cen transferowych i koniecznością przygotowania dokumentacji cen transferowych.

 

 Ceny transferowe – zakres naszych usług:

  • opracowanie lub wsparcie w obszarze cen transferowych i wdrożeniu polityki cen transferowych;
  • audyt transakcji z podmiotami powiązanymi oraz lokalnej dokumentacji cen transferowych pod kątem ich rynkowego charakteru;
  • analiza cen transferowych oraz szacowanie potencjalnego ryzyka w zakresie stosowanych cen transferowych, oraz wskazanie sposobów jego minimalizacji;
  • wsparcie w planowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą arm’s length.

 

Dokumentacja cen transferowych

  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla każdego rodzaju transakcji (obejmuje nie tylko lokalną dokumentację cen transferowych; w uzasadnionych przypadkach realizujemy także wymóg dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych);
  • weryfikacja posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji cen transferowych pod kątem jej prawidłowości i kompletności;
  • przygotowanie analizy porównawczej w obszarze cen transferowych;
  • analiza umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z podmiotami powiązanymi pod kątem ryzyk w zakresie cen transferowych oraz ich zgodności z rzeczywistym przebiegiem transakcji.

 

Postępowania i kontrole cen transferowych

  • zapewnienie wsparcia w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli podatkowej oraz w jej trakcie;
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawie cen transferowych.

 

Profesjonalna pomoc w zakresie cen transferowych

Nasza firma doradcza oferuje analizę zakresu cen transferowych stosowanych w przedsiębiorstwie w przypadku transakcji zawieranych z podmiotem powiązanym. Zajmujemy się także przygotowaniem wyczerpującej i profesjonalnej dokumentacji podatkowej. Doradzimy i zaproponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizację ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe stosowanych cen oraz ułatwiające przygotowanie dokumentacji w przyszłości. W ramach naszej obsługi prawno-podatkowej zapewniamy wsparcie przy ustalaniu polityki cen transferowych i samych cen transakcyjnych.

 

Przeprowadzamy także audyty transakcji z podmiotami powiązanymi oraz analizujemy stosowane przez przedsiębiorstwo ceny transferowe pod kątem ich rynkowego charakteru.

 

Weryfikujemy potencjalne ryzyka z obszaru cen transferowych oraz transakcji pomiędzy podmiotami i wskazujemy optymalne rozwiązania w tym zakresie. Ponadto reprezentujemy Klientów w tracie kontroli podatkowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

Ceny i płatności transferowe w ramach grupy kapitałowej – dlaczego warto postawić na pomoc TLhub?

Mamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego cen transferowych. Przygotowujemy politykę cen transferowych, weryfikujemy ceny transferowe w kontekście ich rynkowego charakteru. Prowadzimy także audyty istniejących dokumentacji w powyższym zakresie, a także transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów podczas kontroli podatkowej.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach transferowych.

 

Ceny transferowe i TPR – pytania i odpowiedzi

Co to są ceny transferowe i kogo dotyczą?

O cenach transferowych mówimy wówczas, kiedy podmioty, które zawierają transakcję, są między sobą powiązane. Może to dotyczyć zarówno powiązań kapitałowych, jak i rodzinnych czy osobowych. Wartość transakcji kontrolowanej powinna być szacowana na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Realizowane przez nas usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyk podatkowych, które pojawiają się w przypadku transakcji finansowej realizowanej między podmiotami.

 

Jak wygląda proces ustalania cen transferowych?

Ustalanie cen transferowych wymaga wyznaczenia marży brutto w transakcji między podmiotami powiązanymi i porównania jej z marżą uzyskiwaną w transakcjach realizowanych z podmiotem niepowiązanym. W przypadku zastosowania metody koszt plus wykonuje się analizę osiągniętej marży brutto, a nie ceny transakcji.
Podstawowe regulacje w obszarze cen transferowych w Polsce znajdują się w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”).

 

Kiedy wymagana jest dokumentacja cen transferowych?

Zgodnie z zaleceniami OECD dokumentacja cen transferowych jest realizowana w modelu trójstopniowym i obejmuje takie etapy jak: lokalna dokumentacja cen transferowych, grupowa dokumentacja cen transferowych oraz raportowanie według krajów. Obowiązkiem opracowania dokumentacji objęci są podatnicy, u których roczna wartość realizowanych transakcji przekracza wartość 2 mln zł lub 10 mln zł.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.