Postępowania sądowe i administracyjne

W toku działalności biznesowej zdarza się rozbieżność zdań. Nie zawsze uda się osiągnąć porozumienie, czy rozwiązać spór polubownie. Zaangażowanie doświadczonego doradcy prawnego na jak najwcześniejszym etapie może pomóc w uniknięciu postępowania sądowego, a gdy już do niego dojdzie – znacznie skrócić jego czas, i ograniczyć potencjalne straty.

 

W zależności od branży i sektora, spory w toku prowadzenia działalności biznesowej mogą dotyczyć różnorodnych obszarów, na przykład:

 • współpracy z kontrahentami, wykonawcami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, w zakresie wykonywania lub nienależytego wykonywania umów i związanych z tym roszczeń odszkodowawczych,
 • spory między wspólnikami lub członkami organów spółek prawa handlowego,
 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • własności intelektualnej, tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nabywania różnego rodzaju dóbr i usług na potrzeby funkcjonowania firmy.

 

Prawo administracyjne i postępowania sądowoadministracyjne

Uczestnicy obrotu gospodarczego mogą także zetknąć się z postępowaniami o charakterze administracyjnym, odbywającymi się przed organami administracji publicznej – Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, KIO, Urzędem Patentowym RP, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania te są bardzo sformalizowane i specyficzne, odwołania od nich rozpatrywane są przez sądy. Doradca prawny może zgromadzić niezbędne dokumenty, przygotować odpowiednie wnioski i zadbać o dochowanie właściwych terminów powiązanych z postępowaniem administracyjnym.

 

Czasami, z różnych względów – przedsiębiorcy zmuszeni przez sąd mogą poddać się restrukturyzacji, a w skrajnej sytuacji – przeprowadzić postępowanie upadłościowe i likwidacyjne, i zakończyć działalność biznesową. Również w takiej sytuacji, zaangażowanie prawnika może przyspieszyć i usprawnić całą procedurę, i pomóc w rozliczeniach z pracownikami, wspólnikami czy ewentualnymi wierzycielami.

 

Pomoc z zakresu postępowania administracyjnego – zakres naszych usług:

 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego (analiza orzeczeń sądów administracyjnych, składanie środków odwoławczych, uzyskiwanie koncesji, obsługa prawna procesu inwestycyjnego, doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego itp.),
 • udział i reprezentacja klientów w mediacjach i przedsądowych negocjacjach,
 • reprezentacja klientów podczas rozpraw sądowych.

 

Postępowanie cywilne, administracyjne i gospodarcze

 • doradztwo z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego,
 • pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania sądowego, a także przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie pism, wniosków i opinii w toku postępowania cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

 

Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i egzekucyjne

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacja w toku postępowań egzekucyjnych.

 

Sprawy sądowe i postępowania mediacyjne – jak pomagamy?

Oferujemy kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach postępowań cywilnych, administracyjnych i gospodarczych. Doradzamy także na etapie przedsądowym – w mediacjach i negocjacjach, które czasami pozwalają wypracować kompromis satysfakcjonujący dla każdej strony postępowania.

 

Wspieramy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, włącznie z etapem rozpoznania sprawy i odwołania rozpatrywanego przez sądy administracyjne.

 

W zależności od specyfiki danej sprawy każdorazowo powołujemy dedykowany zespół, składający się z praktyka, specjalizującego się w sprawach procesowych, a także specjalistów z określonych dziedzin prawa, będących przedmiotem danej sprawy.

 

Postępowanie sądowe z TLhub – dlaczego warto?

Posiadamy wieloletnie, praktyczne doświadczenie w reprezentacji Klientów w sądach rejonowych i okręgowych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w postępowaniu cywilnym. Poprowadzimy także postępowanie administracyjne przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Wesprzemy firmę w toku negocjacji i mediacji w razie potencjalnych i zaistniałych sporów oraz udzielimy pomocy prawnej w postępowaniu procesowym, oraz postępowaniu nieprocesowym.

 

Reprezentujemy także firmy w toku restrukturyzacji, postępowań upadłościowych i likwidacyjnych.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się, jak i w czym możemy pomóc.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Nasze praktyki:

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się

Dołącz do naszego Newslettera aby zawsze być na bieżąco!

Zasady przetwarzania danych osobowych określono w  Polityce prywatności.

Masz pytania?
Napisz do nas!